Avløpsanlegg Løvset - Åsvegen - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Avløpsanlegg Løvset - Åsvegen

Oppdragsgiver: Melhus Kommune Org.nr: 938726027
Telefon: 72858000
Web: www.melhus.kommune.no/ E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72858000
Primær kontakt: Hanne Lotte Hansen
Primær kontakt e-post: hanne.lotte.hansen@melhus.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Melhus
Sammendrag: Melhus kommune innbyr til konkurranse om entreprisekontrakt, regulert av NS 8405, med tilhørende spesielle kontraktsbestemmelser.Hensikten med prosjektet er å få overført spillvann fra Løvset-området, som i dag går via sentrum, direkte til Jaktøya. Denne entreprisen omfatter legging av overvannsledninger (dimensjon Ø315, Ø400 og Ø500) og avløpsledninger (dimensjon Ø180 og Ø200) fra Løvset til Nordegga, en strekning på omtrent 530 m. Ledningene legges langs eksisterende trase. Eksisterende overvannstrase skal være i drift i hele anleggsperioden. Eksisterende avløpsledninger er ikke i drift. Kummer som er del av eksisterende trase skal fjernes. Det skal etableres fire nye overvannskummer og to nye spillvannskummer. Deler av traseen går gjennom en kvikkleiresone og deler av traseen går i bratt terreng.Tiltaksklasser:- 1 i godkjenningsområdet veg - og grunnarbeider- 3 i godkjenningsområdet vannforsynings- og avløpsanlegg
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.06.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no