VA-sanering Busterudgata m/flere - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

VA-sanering Busterudgata m/flere

Oppdragsgiver: AFRY Consult AS Org.nr: 934948262
Telefon: 69973400
Web: www.poyry.no E-post: poyry.norway@poyry.com
Kontaktpunkt: +47 99523851
Primær kontakt: Lasse Nilsen
Primær kontakt e-post: Lasse.Nilsen@afry.com
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Halden
Sammendrag: Etablering av vann- og avløpsanlegget innebærer graving/ og eventuelt sprenging av nye grøfter, langsføringer og kryssinger av eksisterende kabler og trekkerør, sanering av eksisterende ledninger og kummer, etc. Prosjektet inngår i et større helhetlig prosjekt som omfatter store deler av Halden sentrum, og det må derfor tilrettelegges for videre sanering og oppgradering av veier og ledningsnett i tilstøtende sideveier og tilknytninger til eksisterende VA-nett. Det må påberegnes at prosjekterte ledninger ikke nødvendigvis følger eksisterende VA-traséer og der de følger eksisterende VA-traséer vil det hovedsakelig være behov for at ledningsgrøften utvides i dybde og bredde. Alle veier og fortau innenfor prosjektområdet skal oppgraderes. Eksisterende stikkledningstilknytninger skal saneres ut av kommunal grunn eller helt inn til veggliv der bygninger ligger tilstøtende til kommunalt fortau. Kabelhylle med trekkerør for fiber skal i tillegg etableres langs mesteparten av traseen.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.10.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.09.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no