Rv. 9 Uppstadsvingane - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Rv. 9 Uppstadsvingane

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Solvor Kleggetveit
Primær kontakt e-post: solvor.kleggetveit@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Agder
Sammendrag: Prosjektet omfatter ombygging av ca. 600 m med rv. 9 inkl. ny avkjørsel til Uppstad. I tillegg skal det foretas grøfteutvidelse med mykt sideterreng ca. 350 m sør for anlegget på venstre side. Prosjektet ligger ca. 10 km syd for Valle sentrum i Valle kommune.Arbeidet vil bestå av blant annet sprengning, masseflytting, stikkrenner, asfaltarbeider, og en kort strekning med nytt veglys. Det skal også etableres busslommer nær ny avkjørsel til Uppstad for både sør- og nordgående busser. I tillegg inngår rivning av ett brannskadet bolighus.Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten ved å utbedre kurver, etablering av mykt sideterreng og bedre siktforholdene.Entrepriseform er utførelsesentreprise.Kontraktstype er enhetspriskontrakt.
Bransje(r): 7003184 - Veiarbeide | 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no